Beleid


Kamerkoor Sine Nomine streeft ernaar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn. Daarom zijn wij heel open over ons beleid en kunt u binnenkort op deze pagina's hierover de nodige informatie vinden.

RSIN-nummer


Kamerkoor Sine Nomine staat ingeschreven onder nummer 40636598.